POJ 2385

==>原题链接

题目概述

FJ在两棵苹果树下等着苹果,FJ开始在树1下,给出每个时刻苹果在哪棵树上掉下来,最多能移的次数,求最多能得到的苹果数。

思路

DP。

dpi = max(dpi-1, dpi-1) + rec;

表示前i时刻,移动j次,最多能得到的苹果数,他取决于 这一时刻是否移动 和 移动后是否取得此刻的苹果。

最后只要枚举各个移动次数,可取得最大值 比较输出即可。

(完整的思路☂,赞~)

“枚举 i个时刻 不同次数”,比较,新技能GET

代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

int dp[1000+10][30+10],
  num[1000+10];
int main()
{
  int i, j;
  int n, w, rec, ans = 0;

  freopen("2385.in", "r", stdin);
  scanf("%d%d", &n, &w);
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    scanf("%d", &num[i]);
  }

  memset(dp, 0, sizeof(dp));

  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    dp[i][0] = dp[i-1][0] + (num[i] & 1);
    for (j = 1; j <= i && j <= w; j++)
    {
      if (1 + j % 2 == num[i])
      {
        rec = 1;
      }
      else
      {
        rec = 0;
      }
      //rec = (1 + j & 1 + num[i]) & 1 ? 1:0;
      dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j-1]) + rec;
    }
  }

  for (j = 1; j <= w; j++)
  {
    ans = max(ans, dp[n][j]);
  }

  printf("%d\n", ans);


  return 0;
}
添加新评论