Flarum名声在外,似乎是php这个世界上最好的语言世界里目前(2015-12-13)成千上万的bbs轮子里最性感的一个。

alias 就是 CLI 界的 宏定义

比如在服务器端的ll,在mac上是并没有的。不过没关系,利用alias ll='ls -l -a'就可以了。

简单有效,你可以现在就去试试。

不过直接在 terminal 中输入上面的命令,是暂时的,重启就没了。

正确的固化姿势是把上述命令加入~/.bashrc文件中,貌似OS X默认是没有的,不过没关系,直接vi ~/.bashrc新建就好了。

QQ20151205-0@2x.png

vi的常用命令,i是insert模式,然后就可以正常输入了,然后,esc退出insert模式,:w写入,:q正常退出就好。

此时,命令还没有生效,还需要 source ~/.bashrc 一下,使其生效,现在看看,是不是已经好了~

QQ20151205-1@2x.png

更新:
然而,发现,重启之后并不能生效,随便搜了下,看到了这篇,什么login non-login也不用多了解了,你知道还需要vi /etc/profile写入

# .profile

source ~/.bashrc

就好了。


阅读全文 »

同时也是 LETTers 2015 Summer II round 02-B - F

#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e7;

int mod[N];
int main()
{
  int i, n;

  //freopen("F.in", "r", stdin);
  while(~scanf("%d", &n) && n != 0)
  {
    mod[1]= 1 % n;
    for(i = 2; mod[i-1] != 0; i++)
    {
      mod[i] = (mod[i/2] * (10 % n) + i % 2) % n;
    }

    i--;
    int p = 0;
    while(i)
    {
      mod[p++] = i % 2;
      i /= 2;
    }

    while(p)
    {
      printf("%d", mod[--p]);
    }
    puts("");
  }
  return 0;
}

同时也是 LETTers 2015 Summer II round 02-B - H

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;

char str[15], m[100];
int num[15];

int main()
{
  //freopen("H.in", "r", stdin);


  int _, t1 = 'A', t2 = 'a';

  for (int i = 0; i < 26 * 2; i++)
  {
    if (i & 1)
    {
      m[i] = t2++;
    }
    else
    {
      m[i] = t1++;
    }
  }

  scanf("%d", &_);
  while(_--)
  {
    scanf("%s", str);

    int l = strlen(str);
    for (int i = 0; i < l; i++)
    {
      if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')
      {
        num[i] = (str[i] - 'A') * 2;
      }
      else
      {
        num[i] = (str[i] - 'a') * 2 + 1;
      }
    }

    sort(num, num+l);

    do{
      for (int i = 0; i < l; i++)
      {
        printf("%c", m[num[i]]);
      }
      puts("");
    }while(next_permutation(num, num+l));
  }

  return 0;
}

同时也是 LETTers 2015 Summer II round 01 - F

#include<iostream>
#include<cstdio>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int N = 1e6 + 10;

int a[N], st[N];
bool f[N];

int main()
{
  int n, t, p, top = 0;

  //freopen("F.in", "r", stdin);
  scanf("%d",&n);
  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
    scanf("%d", &a[i]);
  }
  scanf("%d", &t);
  for(int i = 1; i <= t; i++)
  {
    scanf("%d", &p);
    f[p] = true;
  }

  for(int i = n; i; i--)
  {
    if(!f[i] && (top && a[i] == a[st[top]]))
    {
      a[st[top--]] *= -1;
    }
    else
    {
      st[++top] = i;
    }
  }

  if(!top)
  {
    printf("YES\n");
    for(int i = 1; i <= n - 1; i++)
    {
      printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("%d\n", a[n]);
  }
  else
  {
    printf("NO\n");
  }


  return 0;
}